top of page
Dazzling Light

תדמית ושפת גוף בעסקים ובחברה

"עיצוב תדמית"

©

© זכויות יוצרים
 

כל הזכויות על התכנים המופיעים באתר שמורות לבעלת האתר ולכותבים, אלא אם כן צויין אחרת.

אין למבקר רשות לעשות כל שימוש בחומרים המופיעים באתר.
אין לצלם או להעתיק, אין להשתמש בתכנים ו/או בעיצובים ו/או בצילומים באתר אחר.
השימוש היחיד המותר בתכנים הוא לצורך לימוד אישי.
 

המעוניינים להשתמש בתכנים המופיעים באתר מתבקשים לפנות בכתב.

כל עוד לא התקבל אישור בכתב מיוצרת האתר - אין לעשות כל שימוש בתכנים. המפר זאת יתבע לדין.
 

מותר לעשות קישורים בין העמודים באתר לאתר אחר, אולם אין לקשר את הקבצים המופיעים באתר לשום אתר אחר.
 

העיתון האלקטרוני | מאמרים:
המאמרים מפורסמים בעיתון האלקטרוני אך ורק ברשותם ואישורם של הכותבים ואינם מועתקים משום גורם / אתר אחר, אלא אם כן צויין אחרת.
כל החומרים המפורסמים בעיתון האלקטרוני הם על דעת המפרסמים בלבד והנהלת אתר תדמית אינה נושאת בכל אחריות לתוכן הכתבות.
אין הנהלת אתר תדמית אחראית לתכני המאמרים ומקורותיהם. אחריות זאת היא על המפרסם בלבד.
כל טענה בעניין זכויות יוצרים וכד' יש להפנות אל כותבי המאמרים ואליהם בלבד.

כותבי המאמרים:
הכותבים מסכימים בזאת כי שלחו את המאמר/מאמרים שכתבו, לאתר תדמית, לאחר שקראו והסכימו לתנאים אלה שפורטו ויפורטו להלן.
הכותבים מצהירים כי המאמר שהעבירו לעיתון נכתב על ידם ולא הועתק בשום צורה או דרך כל שהיא.
הכותב יפצה את מנהלת אתר תדמית ועורכת העיתון על כל נזק שיגרם לה במידה ויוכח כי נעשתה הפרת זכויות יוצרים במאמר ששלחו.
 

באתר הושקעה עבודה רבה במשך שנים, מטרתו לקדם את התדמית והמודעות לתקשורת נכונה בין אנשים - בעבודה ובחיים.
אנא הקפידו על שמירת זכויות היוצרים, למען נוכל להמשיך ולפתח את האתר.

bottom of page