Smiling Young Woman

מאמרים

העיתון האלקטרוני "עיצוב תדמית"

המפתחות לשפת גוף
בחינה אינטראקטיבית

בחן את עצמך
לתקשורת בינאישית
הצלחה בפגישה
70% מהמסרים הם אל-מילוליים

(התשובות הנכונות בסוף העמוד)

הפירוש:

ידיים בכיסים

א. הסתרת מידע
ב. ניטרליות
ג. התנגדות סמויה
ד. התנגדות וחוסר עניין

שפת הגוף 1

הפירוש:

נגיעה בקמיצה

א. תנועה המעידה על מעורבות רגשית
ב. איתות למצוקה כלכלית
ג. חוסר עניין ושעמום
ד. רצון לדבר

שפת הגוף 2

הפירוש:

יד סגורה מונחת על הלחי

א. הערכה וגילוי עניין בדברים הנאמרים
ב. התייחסות בביטול לדברים הנאמרים
ג. סימן ללחץ הנובע מהדברים הנאמרים
ד. אף תשובה אינה נכונה

שפת הגוף 3

הפירוש:

הנחת עצם בפה

א. תנועה המעידה על צורך בחיזוק או מידע נוסף
ב. עצב ופחד לקראת הבאות
ג. נסיון להרוויח זמן לפני השבת תשובה
ד. תשובות א' ו- ג' נכונות

שפת הגוף 4

הפירוש:

הסתרת הפה

א. יתכן שהוא משקר או מגזים
ב. הטלת ספק בדברים הנאמרים
ג. קבלת מידע מפתיע
ד. כל התשובות נכונות

שפת הגוף 5

B.L.K - Body Language Keys

(תשובות נכונות: ב, א, א, ד, ד)

קורס דיגיטלי: שפת הגוף - תקשורת ללא מילים